Bây giờ là
Mơ nhặt được tiền đánh con gì? Mơ nhặt được tiền đánh con gì?
Mơ thấy mua nhà đánh con gì? Mơ thấy mua nhà đánh con gì?
Mơ thấy hoa sen đánh con gì? Mơ thấy hoa sen đánh con gì?
Nằm mơ thấy mang thai có ý nghĩa gì? Nằm mơ thấy mang thai có ý nghĩa gì?
Nằm mơ thấy mua vàng có ý nghĩa gì? Nằm mơ thấy mua vàng có ý nghĩa gì?
Nằm mơ gặp Phật tổ Như Lai đánh con gì? Nằm mơ gặp Phật tổ Như Lai đánh con gì?