Bây giờ là
HỒNG HÀI NHI HỒNG HÀI NHI
HIHI HIHI
NGỘ KHÔNG NGỘ KHÔNG
PHAN BAO PHAN BAO
CHU TIẾU CHU TIẾU